Lidmaatschap

Lid worden?
Wilt u lid worden? Dit kan op elk willekeurig moment tijdens het lopende lidmaatschapsjaar. Klik op lid worden om naar het inschrijfformulier te gaan.

Contributiebedragen 2024/2025

Senioren (18 jaar en ouder)
€ 180,00
Studenten
€ 120,00
Junioren
€ 75,00 

Het inschrijfgeld is eenmalig € 10,00 (junioren betalen geen inschrijfgeld).

Rechten en verplichtingen van de leden

De rechten en verplichtingen van de leden staan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Besluiten over afzonderlijke maatregelen kunnen worden genomen door de algemene ledenvergadering.  

De belangrijkste rechten van een lid zijn:

  • Om gedurende het gehele jaar gebruik te mogen maken van de tennisaccommodatie incl. Padel. Het bestuur is echter bevoegd daarop op bepaalde dagen en uren een uitzondering te maken.
  • Om alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs-en commissievergaderingen), wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging te mogen bijwonen.

 

De belangrijkste verplichtingen van een lid zijn:

  • Om zich strikt te houden aan het baanreglement.
  • Adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven (via e-mail of brief).
  • Om, wanneer het lid 18 jaar of ouder is, maximaal driemaal in het verenigingsjaar bardiensten te doen. Het lid wordt daarvoor door de kantinecommissie ingeroosterd.
  • Aan de vereniging machtiging verlenen de contributie automatisch (desgewenst in drietermijnen) te mogen incasseren. De contributie is naar rato verschuldigd. Indien aanmelding na 1 april plaatsvindt wordt de contributie voor de resterende periode van het verenigingsjaar naar rato in rekening gebracht.
  • Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd, dat te doen tegen het einde van het lopende kalenderjaar en daarbij een opzegtermijn in acht te nemen van vier weken. Dit betekent dat opzegging moet plaatsvinden vóór 1 januari. Opzegging moet schriftelijk of via e-mail worden gedaan. De opzegging moet gestuurd worden aan de ledenadministratie.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap opzeggen kan tegen het einde van het lopende kalenderjaar, met in acht neming van een opzegtermijn van vier weken. Dit betekent dat opzegging moet plaatsvinden vóór 1 december.

Opzegging moet schriftelijk of via e-mail worden gedaan aan de ledenadministratie: [email protected]. Carin Akse, De Tolve 68, 9084 BK Goutum

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging, deze dient u zorgvuldig te bewaren. Deze ontvangstbevestiging dient als bewijs van uitschrijving. Bij uitblijven van deze ontvangstbevestiging dient u contact op te nemen met de ledenadministratie. 

Bent u onverhoopt vergeten uw lidmaatschap op te zeggen, dan is dat van 1 december tot 1 maart nog wel mogelijk, echter de KNLTB lidmaatschapskosten (€ 30,00 incl. administratiekosten) dienen dan wel te worden voldaan. De vereniging heeft deze dan namelijk al afgedragen.